فرم استخدام
1 - مشخصات فردی
نام و نام خانوادگی :  
نام پدر :  
تاریخ تولد :
سال :  
ماه  
روز :  
محل تولد :  
شماره شناسنامه :  
شماره ملی :  
وضعیت تاهل :
تعداد فرزند :  
مذهب :
نشانی محل سکونت :  
وضعيت خدمت :  
پست الکترونیک :  
شماره تلفن :  
شماره موبایل :  
نحوه آشنايي با استخدام شركت :

نام روزنامه و یا سایت و یا معرف :  
2 - سوابق تحصيلی :
مقطع :  
رشته :  
گرايش :  
شروع :  
پايان :  
نام واحد آموزشي :  
كشور / شهر :  
معدل :  
3 - سوابق حرفه ای
نام سازمان / شركت :  
شروع :  
پايان :  
جمع به ماه :  
سمت :  
حقوق و مزايا :  
علت قطع رابطه :  
امكان ارائه گواهي :  
تمام / پاره وقت :  
4 - مهارت هاي كامپيوتري
نام نرم افزار ها :  
سطح :  
ميزان تسلط :
 5 - مهارت در زبان هاي خارجي
زبان خارجي :  
نوع توانایی :  
ميزان تسلط :
6 - مدارك تخصصي و علمي اخذ شده
نوع مدرك :  
محل اخذ :  
سال اخذ :  
مدت دوره :  
امكان ارائه گواهی :
7 - پست های مورد علاقه
پست هايي كه مايليد در آن كار كنيد
( به ترتیب اولویت علاقه ) :
1 -  
2 -  
3 -  
4 -  
8 - شرايط كاری منتخب
شرايط كاری مورد انتخاب را انتخاب كنيد :

حقوق مورد نظر(به ریال - ماهانه ناخالص) :  
شرايط كاری مورد انتخاب را انتخاب كنيد :

زمان ممكن جهت شروع بكار حداقل
(تا چند روز پس از اعلام قبولي در مصاحبه) :
 
شرح كامل توانايي ها در سمت مربوطه :